جدیدترین فایل ها

     راهنماى تنظیم پارامترهاى حفارى سرمته هاى مغزه گیرى وایرلاین (271٫9 KB)
  https://pwdrilling.ir/?dl_id=47
  راهنماى تنظیم پارامترهاى حفارى سرمته هاى مغزه گیرى وایرلاین
  47
     راهنماى تنظیم پارامترهاى حفارى سرمته هاى مغزه گیرى وایرلاین (271٫9 KB)
  https://pwdrilling.ir/?dl_id=45
  راهنماى تنظیم پارامترهاى حفارى سرمته هاى مغزه گیرى وایرلاین
  45
     سایز و کد محصولات سرمته های مغزه گیری وایرلاین (454٫3 KB)
  https://pwdrilling.ir/?dl_id=44
  سایز و کد محصولات سرمته های مغزه گیری وایرلاین
  44
     راهنمای انتخاب راه آب سرمته‌های حفاری مغزه‌گیری وایرلاین (1٫6 MB)
  https://pwdrilling.ir/?dl_id=43
  راهنمای انتخاب راه آب سرمته‌های حفاری مغزه‌گیری وایرلاین
  43
     جدول انتخاب ماتریس سرمته های حفاری مغزه‌گیری وایرلاین (488٫8 KB)
  https://pwdrilling.ir/?dl_id=42
  جدول انتخاب ماتریس سرمته های حفاری مغزه‌گیری وایرلاین
  42