تکنی‌دریل دو نوع سرمته سه پر را پیشنهاد می‌کند:

  • سرمته سه پر نوع شورون (Chevron-type three wing bits)
  • سرمته سه پر پله‌‌ای (Step-type three wing bits)

برای حفاری زمینهای نرم  و  برای کاهش هزینه های حفاری و همچنین افزایش سرعت حفاری به جای سیستم دی تی اچ و استفاده از چکش از سرمته های سه پر استفاده می شود.  از سرمته انتخاب سرمته به نوع سنگ و خاک محل حفاری بستگی دارد.

سرمته‌های سه‌پر در قطرهای ۸۹، ۹۲، ۱۰۸، ۱۱۵ و ۱۲۰ میلیمتر و با رزوه “API 2 3/8 تولید می‌گردند. سایر قطرها و رزوه‌ها نیز برحسب سفارش قابل ارایه است.

 

سرمته سه پر نوع شورون (Chevron-type three wing bits)

سرمته‌های شورون در توده‌های متوسط مانند سنگهای آهکی و شیل کاربرد دارند. نوع رزوه سرمته به قطر سوراخ بستگی دارد.

three-wings-chevron-type

کد محصول

نام محصول رزوه
۳۳٫۸۰۲٫۳۰۲ سرمته سه پر شورون ۱/۲"۲ (Chevron) ،Thread A Rod
۳۳٫۸۰۳٫۳۰۲٫۱۰ سرمته سه پر شورون ۱/۲"۳ (Chevron) Thread N Rod
۳۳٫۸۰۳٫۶۰۲٫۱۰ سرمته سه پر شورون ۷/۸"۳ (Chevron) Thread 2 3/8" API
۳۳٫۸۰۴٫۲۰۲٫۱۰ سرمته سه پر شورون ۱/۴"۴ (Chevron) Thread 2 3/8" API
۳۳٫۸۰۴٫۵۰۲٫۱۰ سرمته سه پر شورون ۳/۴"۴ (Chevron) Thread 2 3/8" API
۳۳٫۸۰۴٫۶۰۲٫۱۰ سرمته سه پر شورون ۷/۸"۴ (Chevron) Thread 2 3/8" API
۳۳٫۸۰۵٫۱۰۲٫۱۰ سرمته سه پر شورون ۱/۸"۵ (Chevron) Thread 2 3/8" API
۳۳٫۸۰۵٫۶۰۲٫۱۰ سرمته سه پر شورون ۷/۸"۵ (Chevron) Thread 2 3/8" API
۳۳٫۸۰۶٫۳۰۲٫۱۰ سرمته سه پر شورون ۱/۲"۶ (Chevron) Thread 3 1/2" API
۳۳٫۸۰۷٫۱۰۲٫۱۰ سرمته سه پر شورون ۱/۸"۷ (Chevron) Thread 3 1/2" API
۳۳٫۸۰۷٫۶۰۲٫۱۰ سرمته سه پر شورون ۷/۸"۷ (Chevron) Thread 3 1/2" API
۳۳٫۸۰۸٫۳۰۱٫۱۱ سرمته سه پر شورون ۱/۲"۸ (Chevron) Thread 3 1/2" API
۳۳٫۸۱۰٫۴۰۲٫۱۰ سرمته سه پر شورون ۵/۸"۱۰ (Chevron) Thread 3 1/2" API

برای سایر قطر‌ها و سایر رزوه ها با ما تماس حاصل فرمایید.

 

 

سرمته سه پر پله‌‌ای (Step-type three wing bits)

سرمته‌های پله‌ای در توده‌های نرم و خیلی نرم مانند توده‌های رسی کاربرد دارند. نوع رزوه سرمته به قطر سوراخ بستگی دارد.

three-wings-step-type

کد محصول نام محصول نوع رزوه
۳۳٫۸۰۳٫۰۰۱٫۱۰ ۳" سرمته سه پر پله‌ای (Step) Thread N Rod
۳۳٫۸۰۳٫۲۰۱٫۱۰ ۳"۱/۴ سرمته سه پر پله‌ای (Step) Thread N Rod
۳۳٫۸۰۳٫۴۰۱٫۱۰ سرمته سه پر پله‌ای ۵/۸"۳ (Step) Thread 2 3/8" API
۳۳٫۸۰۴٫۰۰۱٫۱۰ ۴" سرمته سه پر پله‌ای (Step) Thread 2 3/8" API
۳۳٫۸۰۴٫۲۰۱٫۱۰ سرمته سه پر پله‌ای ۱/۴"۴ (Step) Thread 2 3/8" API
۳۳٫۸۰۴٫۵۰۱٫۱۰ ۴"۳/۴ سرمته سه پر پله‌ای (Step) Thread 2 3/8" API
۳۳٫۸۰۵٫۰۰۱٫۱۰ سرمته سه پر پله‌ای "۵ (Step) Thread 2 3/8" API
۳۳٫۸۰۵٫۲۰۱٫۱۰ ۵"۱/۴ سرمته سه پر پله‌ای (Step) Thread 2 3/8" API
۳۳٫۸۰۵٫۶۰۱٫۱۰ ۵"۷/۸ سرمته سه پر پله‌ای (Step) Thread 2 3/8" API
۳۳٫۸۰۶٫۲۰۱٫۱۰ ۶"۱/۴ سرمته سه پر پله‌ای (Step) Thread 2 3/8" API
۳۳٫۸۰۷٫۱۰۱٫۱۰ ۷"۷/۸ سرمته سه پر پله‌ای (Step) Thread 3 1/2" API
۳۳٫۸۰۸٫۵۰۱٫۱۰ ۸"۳/۴ سرمته سه پر پله‌ای (Step) Thread 3 1/2" API
۳۳٫۸۱۲٫۲۰۱٫۱۰ سرمته سه پر پله‌ای ۱/۴"۱۲ (Step) Thread 3 1/2" API
۳۳٫۸۱۴٫۵۰۱٫۱۱ سرمته سه پر پله‌ای ۳/۴"۱۴ (Step) Thread 4 1/2" API
۳۳٫۸۱۷٫۳۰۱٫۱۰ ۱۷"۱/۲ سرمته سه پر پله‌ای (Step) Thread 4 1/2" API

برای سایر قطر‌ها و سایر رزوه ها با ما تماس حاصل فرمایید.